Boidae Boas and Pythons
Species I've seen:
Acrantophis madagascariensis
Madagascar Ground Boa
Antaresia childreni
Children's Python
Antaresia stimsoni
Large-blotched Python
Charina bottae
Northern Rubber Boa
Corallus batesii
Amazon Basin Emerald Tree Boa
Corallus hortulanus
Amazon Tree Boa
Liasis fuscus
Water Python
Morelia kinghorni
Australian Scrub Python
Morelia spilota
Carpet Python
Sanzinia madagascariensis
Madagascar Tree Boa